قوانین و مقررات ثبت نام کسب و کارها در پادیوم

آشنایی با انواع کسب‌وکارها در پادیوم

اشخاص حقیقی و کسب‌وکارهای خانگی بدون کد اقتصادی

اگر یک توسعه‌دهنده مستقل هستید یا یک کسب‌وکار خانگی را اداره می‌کنید و «کد اقتصادی» معتبر ندارید، می‌توانید به عنوان یک شخص حقیقی در پادیوم ثبت‌نام کنید. در این صورت، احراز هویت شما بر اساس اطلاعات مالک کسب‌وکار و با شرایط و سقف‌های مالی مطابق جدول زیر صورت می‌گیرد. شایان توجه است که برای ثبت این نوع کسب‌وکار، ابتدا باید به عنوان فرد حقیقی به عنوان مالک کسب‌وکار در سرزمین هوشمند پاد ثبت‌نام کنید، و سپس با حساب کاربری حقیقی خود، نسبت به ثبت کسب‌وکار خانگی اقدام کنید.

جدول1. شیوه‌ی احراز هویت و سقف خدمات مالی و بانکی به اشخاص حقیقی فاقد کد اقتصادی (سقف‌های روزانه به ریال)

سطح احراز مالک کسب‌وکارسطح 1سطح 2سطح 3سطح 4سطح 5
شیوه احرازاحراز شماره موبایل از طریق ارسال کد (OTP)تطابق کد ملی و شماره موبایلاحراز اطلاعات هویتی شامل تاریخ تولدتطابق فیلم چهره ارسالی با تصویر کارت ملیاحراز هویت حضوری با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگاد
حداکثر تسویه (cashout)1,000,0001,000,00030,000,00030,000,000بر اساس قوانین بانک مرکزی بر روی سپرده‌های بانکی
حداکثر صدور فاکتور 1,000,000نامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات) 2,000,000۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰بر اساس قوانین بانک مرکزی بر روی سپرده‌های بانکی
حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت دیگران (cashin) 2,000,000۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت خود (cashin)2,000,000۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح احراز مالک کسب‌وکارشیوه احرازحداکثر تسویه (cashout)حداکثر صدور فاکتورحداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت دیگران (cashin)حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت خود (cashin)
سطح 1احراز شماره موبایل از طریق ارسال کد (OTP)1,000,0001,000,0002,000,0002,000,0002,000,000
سطح 2تطابق کد ملی و شماره موبایل1,000,000نامحدود۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح 3احراز اطلاعات هویتی شامل تاریخ تولد30,000,000نامحدود۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح 4تطابق فیلم چهره ارسالی با تصویر کارت ملی30,000,000نامحدود۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۵احراز هویت حضوری با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگادبر اساس قوانین بانک مرکزی بر روی سپرده‌های بانکینامحدودبر اساس قوانین بانک مرکزی بر روی سپرده‌های بانکی۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره: این دسته کسب‌وکارها می‌توانند با تکمیل اطلاعات مالک کسب‌وکار تا سطح ۳، درخواست تایید و ارتقا کسب‌وکار خود را در پنل خود در پادیوم در بخش « ویرایش اطلاعات کسب‌وکار» پنل، ارسال نمایند. در این صورت سطح مالی مربوطه ارتقا می‌یابد. در این دسته از کسب‌وکارها، احراز هویت شامل بررسی مدل کسب‌وکار، فرایندهای مالی و نیز احراز آدرس است که توسط کارشناسان پادیوم صورت می‌گیرد. در صورت تایید، سطوح این دسته از کسب‌وکارها بر اساس جدول ۲ خواهد بود.

جدول ۲. سقف خدمات مالی و بانکی برای اشخاص حقیقی سطح ۳ فاقد کد اقتصادی پس از فرایند تایید (سقف‌های روزانه به ریال)

حداکثر تسویه (cashout)حداکثر صدور فاکتورحداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت خود (cashin)
به حساب خودبه حساب دیگریحداکثر تا ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالاز پذیرنده پادیغیرهمشابه جدول ۱مشابه جدول ۱
تا سقف ۲،۰۰۰،۰۰۰۰،۰۰۰ ریالمشابه جدول ۱حداکثر تا ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالمشابه جدول ۱
حداکثر تسویه (cashout) به حساب خودبه حساب دیگری
تا سقف ۲،۰۰۰،۰۰۰۰،۰۰۰ ریالمشابه جدول ۱
حداکثر صدور فاکتور حداکثر تا ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات) از پذیرنده پادیغیره
حداکثر تا ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالمشابه جدول ۱
حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات) مشابه جدول ۱
حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت خود (cashin)مشابه جدول ۱

اصناف و کسب‌وکارهای شخصی دارای کد اقتصادی

اگر دارای کسب‌وکار شخصی هستید و یا در اصناف فعالیت می‌کنید و دارای «کد اقتصادی» معتبر هستید، با ثبت‌نام در پادیوم و تکمیل فرآیند احراز هویت، می‌توانید با سقف‌های مندرج در جدول ۳ از خدمات بانکی و مالی بهره‌مند شوید. به منظور تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در پادیوم، باید پس از ثبت‌نام در پادیوم و ورود به پنل کسب و کار خود، در قسمت « ویرایش اطلاعات کسب و کار »، فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنید و درخواست تایید کسب و کار خود را ارسال نمایید. پس از بررسی و صحت سنجی اطلاعات شما، کسب و کار شما تایید خواهد

جدول ۳. سقف خدمات مالی و بانکی برای اصناف دارای کد اقتصادی (سقف‌های روزانه به ریال)

سطح احراز مالک کسب‌وکارشیوه احرازحداکثر تسویه (cashout)حداکثر صدور فاکتورحداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)*حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت دیگران (cashin)حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت خود (cashin)
سطح ۱احراز شماره موبایل از طریق ارسال کد (OTP)نامحدودنامحدود2,000,0002,000,000نامحدود
سطح ۲تطابق کد ملی و شماره موبایلنامحدودنامحدود۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدود
سطح ۳احراز اطلاعات هویتی شامل تاریخ تولدنامحدودنامحدود۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدود
سطح ۴تطابق فیلم چهره ارسالی با تصویر کارت ملینامحدودنامحدود۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدود
سطح ۵احراز هویت حضوری با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگادنامحدودنامحدودبر اساس قوانین بانک مرکزی بر روی سپرده‌های بانکی۳۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدود
سطح احراز مالک کسب‌وکار سطح ۱ سطح ۲ سطح ۳ سطح ۴ سطح ۵
شیوه احراز احراز شماره موبایل از طریق ارسال کد (OTP) تطابق کد ملی و شماره موبایل احراز اطلاعات هویتی شامل تاریخ تولد تطابق فیلم چهره ارسالی با تصویر کارت ملی احراز هویت حضوری با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگاد
حداکثر تسویه (cashout) نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حداکثر صدور فاکتور نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)* 2,000,000 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بر اساس قوانین بانک مرکزی بر روی سپرده‌های بانکی
حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت دیگران (cashin) 2,000,000 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت خود (cashin) نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود

* در صورتی که هزینه‌کرد از پذیرنده پادی صورت گیرد، سطح مالی این دسته تراکنش برای تمام سطوح نامحدود خواهد بود.

اشخاص حقوقی (سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های ثبت‌شده)

تمامی سازمان‌ها و اشخاص حقوقی ثبت‌شده می‌توانند به صورت شخص حقوقی مستقل در پادیوم ثبت‌نام کنند. به منظور تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در پادیوم، باید پس از ثبت‌نام در پادیوم و ورود به پنل کسب و کار خود، در قسمت « ویرایش اطلاعات کسب‌و‌کار »، فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنید و درخواست تایید کسب و کار خود را ارسال نمایید. پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات شما، کسب و کار شما تایید خواهد شد. شایان توجه است که برای ثبت‌نام اشخاص حقوقی، نیازی نیست که ابتدا به صورت شخص حقیقی در پادیوم ثبت‌نام کرده باشید.

با ثبت‌نام و احراز هویت به عنوان شخص حقوقی، با این سقف‌ها می‌توانید از خدمات بانکی و مالی بهره‌مند شوید:

جدول 4. سقف خدمات مالی و بانکی برای شرکت‌های حقوقی ثبت شده (سقف‌های روزانه به ریال)

حداکثر تسویه (cashout)حداکثر صدور فاکتور حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)* حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت دیگران (cashin) حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت خود (cashin)
اشخاص حقوقی بدون کد اقتصادی مشابه جدول ۲ مشابه جدول ۲ مشابه جدول ۲ مشابه جدول ۲ مشابه جدول ۲
اشخاص حقوقی دارای کد اقتصادی نامحدود بر اساس قواعد حقوقی بانک مرکزی** بر اساس قواعد حقوقی بانک مرکزی بر اساس قواعد حقوقی بانک مرکزی بر اساس قواعد حقوقی بانک مرکزی
اشخاص حقوقی بدون کد اقتصادی اشخاص حقوقی دارای کد اقتصادی
حداکثر تسویه (cashout) مشابه جدول ۲ نامحدود
حداکثر صدور فاکتور مشابه جدول ۲ بر اساس قواعد حقوقی بانک مرکزی**
حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)* مشابه جدول ۲ بر اساس قواعد حقوقی بانک مرکزی
حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت دیگران (cashin) مشابه جدول ۲ بر اساس قواعد حقوقی بانک مرکزی
حداکثر شارژ حساب از حساب/کارت خود (cashin)مشابه جدول ۲ بر اساس قواعد حقوقی بانک مرکزی

** این قواعد بر اساس «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. این دستورالعمل را می‌توانید با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، مشاهده نمایید.

شماره های تماس

همه روزهای هفته 24 ساعته

۰۲۱-۸۹۵۱۸۹۸۹