تبدیل بانکی

خدمت‌دهنده

جیبیت

گزارش فراخوانی‌های آزمایشی

تعداد فراخوانی مجاز : -
تعداد فراخوانی مصرفی : -
تعداد فراخوانی باقی‌مانده : -

GETlock serviceتبدیل شماره حساب به شبا

Header Parameters

Authorization

توکن جیبیت

Body Parameters

*bankCode

bankCode

*depositNumber

depositNumber

نتیجه

کرل درخواست :

خروجی :

به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod