مقدمه

با استفاده از این سرویس‌ها میتوانید اطلاعات لازم در مورد مکان‌یابی امکانات شهری مختلف در شهر تهران را بدست آورید.

پیش از شروع

پارامترهای زیر در Header تمام درخواست ها ثابت است:

پارامتر توضیحات
_token_ API token دریافتی از پنل کسب و کاری
_token_issuer_ این پارامتر دارای مقدار ثابت "1" است.
Content-Type application/x-www-form-urlencoded
Authorization دریافتی از سرویس دریافت توکن
 • بدنه درخواست:

پارامترهای زیر در بدنه تمام درخواست ها ثابت است:

پارامتر توضیحات
scProductId شناسه سرویس در حال استفاده
scApiKey API Key دریافتی برای سرویس مورد نظر از پنل کسب و کاری
 • جهت دریافت apikey کالکشن postman زیر را دریافت کنید. ابتدا میبیاست سرویس درخواست سرویس را اجرا کنید وسپس پارامتر id بازگشتی در پاسخ این سرویس را در سرویس دریافت apikey وارد و apikey را دریافت کنید. این مقادیر در قسمت examples درخواست های postman مشخص شده اند.

         کالکشن postman راهنمای دریافت apikey

 • json Object ها در پارامتری به نام body ارسال می­شوند.
 • ساختار پاسخ دریافتی پس از فراخوانی سرویس به صورت زیر است که پاسخ دریافتی از endpoint مورد نظر در پارامتر result قرار دارد.

{
  "hasError": false/true,
  "messageId": 0,
  "referenceNumber": "",
  "errorCode": 0,
  "count": 0,
  "ott": "",
  "result": {
    "result": "response",
    "header": {},
    "statusCode":
  }
}

دریافت توکن

 • شناسه سرویس: 128152
 • پارامترهای ورودی: ندارد.
 • پارامترهای خروجی:
توضیحات پارامتر
نوع توکن token_type
توکن access_token
زمان انقضا (timestamp) expiration_time

توکن دریافتی از این سرویس را در header هر درخواست در پارامتر Authorization به صورت زیر ارسال کنید:

Authorization: token_type access_token

مثال:

Authorization: Bearer ejvhfgcbncj...

 

سرویس دریافت اطلاعات منطقه، ناحیه و معبر بر اساس مختصات اطلاعات مکانی

 • عملکرد:

این سرویس بر اساس مختصات یک نقطه جغرافیایی، اطلاعات منطقه، ناحیه، محله و معبر مربوط به نقطه جغرافیایی را ارائه می­دهد.

 • شماره سرویس: 57872
 • پارامترهای ورودی : مختصات نقطه جعرافیایی
توضیحات پارامتر
طول جغرافیایی X
عرض جغرافیایی Y

نمونه پارامتر ورودی :

X = 533230

Y = 3959721

 • پارامترهای خروجی: مشخصات منطقه و ناحیه و محله و معبر مربوط به نقطه جغرافیایی
توضیحات پارامتر
شماره منطقه Mantaghe
شماره ناحیه Nahie
نام محله mahaleName
کد محله mahaleCode
نام معبر roadName
نوع معبر roadType
عرض معبر Width

نمونه پاسخ برگشتی:

{
"region": [
{
"mantaghe": "02",
"nahie": "01"
}
],
"mahale": [
{
"mahaleName": "سعادت آباد",
"mahaleCode": "206"
}
],
"road": [
{
"roadName": "شهید سرلشگر خلبان هادی جوریکی",
"roadType": "بلوار",
"width": 0
}
],
"error": ""
}

استعلام مرکز پارسل بر اساس کد شناسایی ملک

 • عملکرد:

این سرویس بر اساس کد شناسایی ملک، مختصات مکانی مرکز پارسل را ارائه می‌دهد.

 • شماره سرویس: 59250
 • پارامترهای ورودی:

کد شناسایی ملک (کد شناسایی ملک یک کد 8 رقمی می­باشد که 5 رقم سمت چپ آن شماره بلوک و 3 رقم سمت راست شماره ملک می­باشد)

توضیحات پارامتر
کد شناسایی ملک Parcel_NO

نمونه پارامتر ورودی:

Parcel_NO=14001001

 • پارامترهای خروجی: مختصات نقطه xy (نقاط جئومتریک)و مختصات نقطه latlang (نقاط جئوگرافیک)
توضیحات پارامتر
طول و عرض جئومتریک X, Y
طول و عرض جئومتریک Latitude, longitude

نمونه پاسخ برگشتی:


[
{
"point_XY": "POINT (534223.172822394 3950846.20276604)",
"point_LatLong": "POINT (51.3782950681125 35.7009500711235)",
"error": **null**
}
]

جستجوی قبور در بهشت زهرا

 • عملکرد: این سرویس، بر اساس مشخصات و بازه زمانی تدفین مرحوم، محل تدفین وی را ارائه می دهد.
 • شناسه سرویس: 121459
 • ارامترهای ورودی: مشخصات فرد مرحوم(نام و نام خانوادگی، بازه زمانی فوت و ...)
توضیحات پارامتر
تام مرحوم FirstName
نام خانوادگی مرحوم LastName
بازه زمانی فوت از DafnDateFrom
بازه زمانی فوت تا DafnDateTo
 • نمونه پاسخ ورودی:

{
"FirstName": "رضا",
"LastName": "حسینی",
"FatherName": "",
"DafnDateFrom": 13500101,
"DafnDateTo": 13970101,
"First": "1",
"Last": "100",
"Part": "",
"Row": "",
"Number": ""
}
 

 • پارامترهای خروجی: اطلاعات مربوط به محل دفن افراد فوت شده در همان بازه زمانی با همان مشخصات
توضیحات پارامتر
مکان دفن DafnPlace
شماره قطعه Seq
... ....
 • نمونه پاسخ برگشتی:

[
    {
        "RowNumber": 36,
        "SearchRecordId": 129144,
        "DeadId": 130158,
        "FirstName": "آقارضا",
        "LastName": "حسيني",
        "FatherName": "سيدعباس",
        "BirthDate": null,
        "DafnDate": 13740603,
        "Seq": 1,
        "DafnPlace": "504-112-524",
        "DestTownShipTitle": null,
        "CemeteryTitle": "بهشت زهرا(س",
        "RankResult": "1"
    },
 {
        "RowNumber": 98,
        "SearchRecordId": 281566,
        "DeadId": 284090,
        "FirstName": "احمدرضا",
        "LastName": "حسيني",
        "FatherName": "موسي",
        "BirthDate": null,
        "DafnDate": 13780316,
        "Seq": 1,
        "DafnPlace": "30-111-23",
        "DestTownShipTitle": null,
        "CemeteryTitle": "بهشت زهرا(س",
        "RankResult": "1"
    },

...
]
 

استعلام مشخصات پارسل بر اساس مختصات جغرافیایی

 • عملکرد: این سرویس بر اساس مختصات یک نقطه، اطلاعات پارسل محدوده را ارائه می‌دهد.
 • شناسه سرویس: 120427
 • پارامترهای ورودی:مختصات نقطه جغرافیایی
توضیحات پارامتر
طول جغرافیایی X
عرض جغرافیایی Y

نمونه پارامترهای ورودی:

x=51.37247348000379 y=35.78169199704515 buffer= 1000

 • پارامترهای خروجی:
توضیحات پارامتر
شماره پارسل parcel_NO
وضعیت isInParcel
مختصات نقطه جغرافیایی geometry

نمونه پاسخ برگشتی:

{
    "parcel_NO": 35028022,
    "isInParcel": true,
    "geometry": "POLYGON ((51.3725133919609 35.7818231592017, 51.3724818703873 35.7819189166489, 51.3724774848561 35.7819179924682, 51.3724043792336 35.781901448728, 51.3722705665761 35.7818710657786, 51.3722948123764 35.781797870908, 51.3723013610265 35.7817781013741, 51.3723498886496 35.781631602396, 51.3723590356288 35.7816039887192, 51.3723924071723 35.7815032437054, 51.3725983696082 35.7815505680027, 51.3726028061291 35.7815515321221, 51.3725608647281 35.7816789441606, 51.3725532446829 35.781702092734, 51.3725133919609 35.7818231592017))",
    "error": null
}
 


 

 

 

Clasor npm package version 2.1.4