مکان یابی

خدمت‌دهنده

بازارچه پادیوم

گزارش فراخوانی‌های آزمایشی

تعداد فراخوانی مجاز : -
تعداد فراخوانی مصرفی : -
تعداد فراخوانی باقی‌مانده : -

GETسرویس دریافت اطلاعات منطقه، ناحیه و معبر بر اساس مختصات اطلاعات مکانی

Header Parameters

Authorization

Body Parameters

X

مختصات در جهت x

Y

مختصات در جهت y

نتیجه

کرل درخواست :

خروجی :