پرداخت کسب‌وکارهای واسط

خدمت‌دهنده

بازارچه پادیوم

گزارش فراخوانی‌های آزمایشی

تعداد فراخوانی مجاز : -
تعداد فراخوانی مصرفی : -
تعداد فراخوانی باقی‌مانده : -

GETویرایش پروفایل کاربری

Header Parameters

Content-Type

Content-Type پیش فرض

Body Parameters

firstName

firstName

lastName

lastName

userName

lastName

nickName

نام مستعار که باید یکتا باشد

email

email

phoneNumber

phoneNumber

cellphoneNumber

cellphoneNumber

nationalCode

nationalCode

gender

MAN_GENDER یا WOMAN_GENDER

address

address

birthDate

تاریخ شمسی تولد yyyy/mm/dd

country

country

state

state

city

city

postalcode

postalcode

addressType

sheba

شبا که به صورت عددی وارد می شود. (بدون IR)

profileImage

تصویر پروفایل کاربر

client_id

برای بروزرسانی client_metadata این پارامتر اجباری می باشد

client_secret

برای بروزرسانی client_metadata این پارامتر اجباری می باشد

client_metadata

SSO client_metadata

birthState

محل تولد

identificationNumber

شماره شناسنامه

fatherName

نام پدر

religion

education

residentialStatus

registerCityLocation

registerStateLocation

nationalityCountry

birthCountry

surname

marriageStatus

serialType

nationalCardSerial

registerZoneNumber

jobs

jobDescriptions

_token_

توکنی که بعد از ورود به سیستم یا از پنل کسب و کار دریافت شده است و می توان به عنوان پارامتر هم وارد نمود

_token_issuer_

مرجع صادرکننده توکن و می توان به عنوان پارامتر هم وارد نمود. 0: توکن های داخلی (پیشفرض). 1: توکن های دریافت شده از sso

نتیجه

کرل درخواست :

خروجی :