پرداخت کسب‌وکارهای واسط

خدمت‌دهنده

بازارچه پادیوم

گزارش فراخوانی‌های آزمایشی

تعداد فراخوانی مجاز : -
تعداد فراخوانی مصرفی : -
تعداد فراخوانی باقی‌مانده : -

GETصدور فاکتور تسهیمی

Header Parameters

Content-Type

Content-Type پیش فرض

Body Parameters

data

رشته json حاوی اطلاعات فاکتورها

delegatorId

شناسه تفویض کنندگان، ترتیب اولویت را مشخص می کند

delegationHash

کد تفویض برای اشاره به یک تفویض مشخص

forceDelegation

پرداخت فقط از طریق تفویض

_token_

توکنی که بعد از ورود به سیستم یا از پنل کسب و کار دریافت شده است و می توان به عنوان پارامتر هم وارد نمود

_token_issuer_

مرجع صادرکننده توکن و می توان به عنوان پارامتر هم وارد نمود. 0: توکن های داخلی (پیشفرض). 1: توکن های دریافت شده از sso

_ott_

one time token - این توکن را در سرویس قبلی دریافت کرده اید. برای دریافت مجدد می توانید سرویس /nzh/ott/ را صدا کنید

نتیجه

کرل درخواست :

خروجی :

به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod