پاداسپیس- مدیریت کاربران

خدمت‌دهنده

بازارچه پادیوم

گزارش فراخوانی‌های آزمایشی

تعداد فراخوانی مجاز : -
تعداد فراخوانی مصرفی : -
تعداد فراخوانی باقی‌مانده : -

GETایجاد گروه کاربران

Header Parameters

Content-Type

Content-Type پیش فرض

Body Parameters

*hash

*expiration

*password

*uniqueLink

نتیجه

کرل درخواست :

خروجی :

به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod