بروکراسی (Bureaucratie)، به زبان خیلی ساده، همان کارها و کاغذبازی‌های اداریست.

در تعریفی کلی‌تر و شایع‌تر، بروکراسی به قوانین محکم و خشکی گفته می‌شود که مردم را مجبور می‌کند برای انجام شدن کارشان، مراحل و سلسله مراتب متعددی را در ادارات و واحدهای مختلف سپری کنند.