سامانه شناسایی توسط امواج رادیویی (Radio-Frequency IDentification)، سامانه‌ای برای شناسایی و کنترل اشیا، افراد و یا حیوانات است. برای این کار به اشیا و .. تگ‌های RFID کوچکی متصل می‌کنند. این تگ‌ها به امواج رادیویی پاسخ می‌دهند و توسط آن‌ها قابل شناسایی و کنترل هستند.