چکاوک (سامانه انتقال تصویر چک)، به منظور الکترونیکی کردن فرآیند وصول چک به وجود آمده است تا تبادل چک‌ها به صورت فیزیکی را کاهش دهد.
با استفاده از این سیستم مشتریان می‌توانند برای وصول چک‌هایشان به هر شعبه‌ای از بانک مراجعه کنند. تصویر اسکن چک گرفته شده و با امضای دیجیتالی صاحب آن مطابقت داده می‌شود. در صورت صحت اطلاعات، در کمترین زمان ممکن مبلغ از حساب صاحب چک کسر می‌گردد.