منظور از کلان‌داده (Big Data)،  مقدار زیادی از داده نیست. در واقع کلان‌داده به داده‌هایی گفته می‌شود که یا حجمشان آنقدر زیاد است که در پایگاه داده فعلی قابل ذخیره سازی نباشند و یا آنقدر متنوع و پیچیده اند که قابل پردازش توسط سیستم‌های فعلی پردازش پایگاه داده نیستند و نیاز به روش‌های پردازشی جدیدی دارند.