شهرداری تهران

1 مجموعه سرویس

شهرداری تهران یک سازمان همگانی غیردولتی است که با ارائه خدمات شهری در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، حمل‌و‌نقل و ترافیک، عمرانی و شهرسازی، مالی و اقتصادی و رسیدگی به امور مناطق زیرمجموعه خود، دسترسی شهروندان به این خدمات را تسهیل می‌کند. از جمله اقدامات شهرداری تهران تعهد به ارائه خدمات الکترونیک در راستای بهبود سطح زندگی و تهیل دسترسی به خدمات شهری است که نمود آن را در ارائه خدمات مبتنی بر API می‌توان دید. کسب‌وکارها می‌توانند وب سرویس های شهرداری تهران را از پادیوم دریافت کنند.