شهرداری تهران

شهرداری تهران

 شهرداری تهران یک سازمان همگانی غیردولتی است که با ارائه خدمات شهری در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، حمل‌و‌نقل و ترافیک، عمرانی و شهرسازی، مالی و اقتصادی و رسیدگی به امور مناطق زیرمجموعه خود، دسترسی شهروندان به این خدمات را تسهیل می‌کند. از جمله اقدامات شهرداری تهران تعهد به ارائه خدمات الکترونیک در راستای بهبود سطح زندگی و تهیل دسترسی به خدمات شهری است که نمود آن را در ارائه خدمات مبتنی بر API می‌توان دید. کسب‌وکارها می‌توانند وب سرویس های شهرداری تهران را از پادیوم دریافت کنند. 


    به پادیوم قدرت داده اند:
    pasargad
    fanap
    pod