توانیر

توانیر

شرکت توانیر متولی توزیع انرژی برق در سراسر کشور است. خدمات استعلام و پرداخت قبض مربوط به این شرکت، در پادیوم در دسترس هستند.