ورود یکپارچه (SSO)

ورود یکپارچه (SSO)

به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod